AVG/Privacy

 

My Mind Farm en jouw privacy

 

My Mind Farm is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.mymindfarm.nl
Zijlstraat 24B
2011TN Haarlem
0614411767

Steven Claus is de Functionaris Gegevensbescherming van My Mind Farm. Hij is te bereiken via mymindfarm@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
My Mind Farm verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mymindfarm@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor de training is geen persoonlijke informatie nodig. Voor de coaching soms wel. Het gaat dan om gegevens die gelinkt zijn aan het coachingsdoel. Na je sessies krijg je deze gegevens digitaal aangeleverd en vernietigen wij ze in ons systeem. Deze gegevens worden bewaard op een harde schijf die geisoleerd staat van het internet.

Desgewenst leveren wij coaching tussen sessie door. Ook sturen wij huiswerkopdrachten. Dit gebeurt via gmail, met jouw toestemming. Ook is het mogelijk via Whatsapp vragen te stellen; dat doen wij alleen met jouw toestemming. Wij wijzen er natuurlijk op dat gegevens van die apps op jouw eigen apparatuur door jou zelf beschermd dienen te worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

My Mind Farm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • My Mind Farm verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Je de mogelijkheid te bieden goed gecoached/getraint te kunnen worden. Wij laten gegevens zoveel als mogelijk in jouw bezit; is opslag van gegevens nodig, bijvoorbeeld om jou feedback te kunnen geven op progressie, dan staat het op de ‘geisoleerde harde schijf’ en: bieden wij jou de gegevens aan en wordt het vernietigt bij ons, zodra jij dat wilt of na afronding van de opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

My Mind Farm gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van My Mind Farm) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

My Mind Farm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Alle gegevens voor de duur van een training/coachingstraject.

 • NAW gegevens voor eventuele follow up, of voor het op de hoogte houden van nieuwe trainingen/producten, deze worden echter vernietigd zodra jij dat wilt of na 5 jaren, of bij beeindiging van ons bedrijf.

 • Cookies verdwijnen na een maand

 

Delen van persoonsgegevens met derden

My Mind Farm verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

My Mind Farm gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door My Mind Farm en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mymindfarm@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . My Mind Farm wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

My Mind Farm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mymindfarm@gmail.com.

 

Steven 06 14411767 Alice 06 15291567

Call us for more information

Zijlstraat 24B 2011 TN Haarlem

 

Bereikbaar 7 dagen per week

tot 20.00 uur

Get in touch.

Contact us for a free presentation or consultation: mymindfarm@gmail.com